Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create SQL AvailabilityGroup listener on existing Always ON setup.

av pratraw
Senast uppdaterad: 2021-06-09

Deploy SQL AvailabilityGroup listener on existing Always ON setup. This creates Listener on an existing SQL Availability Group, sets up corresponding load balancer rules and probe ports on Azure Load balancer to get the listener connections working.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
existingFailoverClusterName Specify the name of the failover cluster
existingSqlAvailabilityGroup Specify the name of SQL Availability Group for which listener is being created
existingVmList Specify the Virtual machine list participating in SQL Availability Group e.g. VM1, VM2. Maximum number is 6.
Listener Specify a name for the listener for SQL Availability Group
ListenerPort Specify the port for listener
ListenerIp Specify the available private IP address for the listener from the subnet the existing Vms are part of.
existingVnetResourcegroup Specify the resourcegroup for virtual network
existingVnet Specify the virtual network for Listener IP Address
existingSubnet Specify the subnet under Vnet for Listener IP address
existingInternalLoadBalancer Name of existing internal load balancer for the AG listener. Choose Standard Sku if the VMs are not in an availability set.
ProbePort Specify the load balancer port number (e.g. 59999)
Location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sqlvirtualmachine/sql-vm-aglistener-setup/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sqlvirtualmachine/sql-vm-aglistener-setup/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt