Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Environment required to deploy Azure SQL Managed Instance.

Senast uppdaterad: 2021-04-29

This template allows you to create an environment required to deploy Azure SQL Managed Instance - Virtual Network with two subnets.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
virtualNetworkName The name of new Azure VNet where you can deploy Azure Sql Managed Instances and the resources that use them
virtualNetworkAddressPrefix VNet IP address range (VNet prefix)
defaultSubnetName The name of default subnet for VNet (used to deploy VMs, web, and other client apps - no Managed Instances). You can delete this subnet later if you don't need it.
defaultSubnetPrefix Default subnet address range (subnet prefix)
managedInstanceSubnetName The name of the subnet dedicated to Azure SQL Managed Instances
managedInstanceSubnetPrefix IP Address range in the subnet dedicated to Azure SQL Managed Instances
nsgForManagedInstanceSubnet Name of network security group dedicated to managed instance subnet
routeTableForManagedInstanceSubnet The name of the existing or new route table that enables access to Azure SQL Managed Instance Management Service that controls the instance, manages backups and other maintenance operations
location Azure data center location where all resources will be deployed

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-managed-instance-azure-environment/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-managed-instance-azure-environment/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt