Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

SQL Injection attack on a web app

Senast uppdaterad: 2021-07-21

This will deploy 2 application gateways, a web app, a SQL server and database, OMS and other network resources. One app gateway is in detection mode and other is in prevention mode. Perform the SQL injection attack by following the guidleines and execute the scenario for mitigation and prevention of a SQL injection attack.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
_artifactsLocation this will be the location for artifacts
_artifactsLocationSasToken this will be the sas key to access artifacts
location your resources will be created in this location
omsSku this will be you SKU for OMS
pipAddressType this will be the type of public IP address used for the VM name
sqlAdministratorName this will be the admin user for sql server
sqlServerPassword this will be the password for the admin user of sql server
emailToSendAlertsTo this user will get the alert emails
bacpacUri The uri to the Contoso Clinic BacPac - must be hosted in Azure Storage, use the defaultValue if deploying from QuickStarts.
bacpacUriSasToken The sasToken needed to access the Contoso Clinic BacPac - use the defaultValue of '?' if the file is not secured

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/sql-injection-attack-prevention/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/sql-injection-attack-prevention/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt