Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Dedicated SQL pool with Transparent Encryption.

Senast uppdaterad: 2022-05-19

Creates a SQL Server and a Dedicated SQL pool (formerly SQL DW) with Transparent Data Encryption.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
sqlServerName The SQL Logical Server name.
sqlAdministratorLogin The administrator username of the SQL Server.
sqlAdministratorPassword The administrator password of the SQL Server.
databasesName The name of the Database.
transparentDataEncryption Enable/Disable Transparent Data Encryption
capacity DW Performance Level expressed in DTU (i.e. 900 DTU = DW100c)
databaseCollation The SQL Database collation.
location Resource location

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-data-warehouse-transparent-encryption-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-data-warehouse-transparent-encryption-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt