Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Azure SQL Server with Auditing written to Event Hub

Senast uppdaterad: 2021-04-28

This template allows you to deploy an Azure SQL server with Auditing enabled to write audit logs to Event Hub

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
sqlServerName Name of the SQL server
location Location for all resources.
sqlAdministratorLogin The administrator username of the SQL Server.
sqlAdministratorLoginPassword The administrator password of the SQL Server.
eventHubName The name of the event hub.
eventHubNamespaceName The name of the Event Hubs namespace.
eventhubAuthorizationRuleName Name of Namespace Authorization Rule.
isMSDevopsAuditEnabled Enable Auditing of Microsoft support operations (DevOps)

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-auditing-server-policy-to-eventhub/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-auditing-server-policy-to-eventhub/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt