Spark on Ubuntu VMs

Senast uppdaterad: 2015-04-26

This template creates Spark streaming replication from one master to one or more slaves each configured with multiple striped data disks. The database servers are deployed into a private subnet with an optional externally accessible jumpbox.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
storageAccountNamePrefix Unique name of the new storage account that will be created to store virtual machine VHDs
domainName Domain name of the public jumpbox
adminUsername Virtual machine administrator username
adminPassword Virtual machine administrator password
tshirtSize T-shirt size of the Spark deployment
sparkversion Version of Spark
jumpbox The flag allowing to enable or disable provisioning of the jumpbox VM that can be used to access the Spark environment
virtualNetworkName Virtual network name

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/spark-ubuntu-multidisks/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/spark-ubuntu-multidisks/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt