Hoppa över navigering

Deploy Solace Message Router(s) onto Azure Linux VM(s)

Senast uppdaterad: 2018-06-26

Deploy either a standalone Solace Message Router or a three node High Availability cluster of Solace Message Routers onto Azure Linux VM(s)

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
storageAccountName Unique DNS Label for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
securityGroupName Security group defined to support VMR default message vpn ports
dnsLabelForPublicIP Unique DNS Label for the Public IP used to access the Virtual Machine.
centOSVersion The Centos version for deploying the Docker containers. This will pick a fully patched image of this given Centos version. Allowed values: 7.2, 7.3
vmSize The size of the VM. Requires at lest 2 cores and 4GB of memory. Allowed values: DS2_V2, F2S
solaceVMR_URI The URI location of the Solace VMR Docker container tarball
deploymentModel Deploy three node ha cluster or single node
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/solace-message-router/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/solace-message-router/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt