Hoppa över navigering

Create a SLURM cluster on SLES 12 HPC SKU

Senast uppdaterad: 2018-08-28

Creates a SLURM HPC cluster running SLES 12. This cluster is ready to run Intel MPI workloads when used with A8 or A9 VMs.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
dnsPrefix Unique public dns prefix where the master node will be exposed
adminUsername User name for the Virtual Machine. Pick a valid username otherwise there will be a BadRequest error.
adminPassword Admin password. Pick a complex password with uppercase letters, lowercase letters, digits, and symbols. The password should not be longer than 16. Otherwise you'll get a BadRequest error.
hpcUserName User for running HPC applications with shared home directory and SSH public key authentication setup. This user cannot login from outside the cluster. Pick a valid username otherwise there will be a BadRequest error.
headNodeSize Size of the head node.
workerNodeSize Size of the worker nodes.
workerNodeCount This template creates N worker node. Use workerNodeCount to specify that N.
dataDiskSize The size in GB of each data disk that is attached to the VM. A RAID-0 volume is created with all data disks that is dataDiskSize * dataDiskCount in size.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/slurm-on-sles12-hpc/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/slurm-on-sles12-hpc/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt