Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create a Site-to-Site VPN Connection

Senast uppdaterad: 2021-04-28

This template allows you to create a Site-to-Site VPN Connection using Virtual Network Gateways

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vpnType Route based (Dynamic Gateway) or Policy based (Static Gateway)
localGatewayName Arbitrary name for gateway resource representing your local/on-prem gateway
localGatewayIpAddress Public IP of your local/on-prem gateway
localAddressPrefix CIDR block representing the address space of your local/on-prem network's Subnet
virtualNetworkName Arbitrary name for the Azure Virtual Network
azureVNetAddressPrefix CIDR block representing the address space of the Azure VNet
subnetName Arbitrary name for the Azure Subnet
subnetPrefix CIDR block for VM subnet, subset of azureVNetAddressPrefix address space
gatewaySubnetPrefix CIDR block for gateway subnet, subset of azureVNetAddressPrefix address space
gatewayPublicIPName Arbitrary name for public IP resource used for the new azure gateway
gatewayName Arbitrary name for the new gateway
gatewaySku The Sku of the Gateway. This must be one of Basic, Standard or HighPerformance.
connectionName Arbitrary name for the new connection between Azure VNet and other network
sharedKey Shared key (PSK) for IPSec tunnel
vmName Name of the sample VM to create
vmImageSKU VM Image SKU
vmSize Size of the Virtual Machine.
adminUsername Username for sample VM
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
location Location for the resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/site-to-site-vpn/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/site-to-site-vpn/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av Steven Edouard