The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Three VM Sharepoint Deployment

Senast uppdaterad: 2018-06-05

This template creates three new Azure VMs, each with a public IP address and load balancer and a VNet, it configures one VM to be an AD DC for a new Forest and Domain, one with SQL Server domain joined and a third VM with a Sharepoint farm and site, all VMs have public facing RDP

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
sharepointFarmName The name of the Sharepoint farm
location The region to deploy the resources into
virtualNetworkName The name of the Virtual Network to Create
virtualNetworkAddressRange The address range of the new VNET
adSubnet The address range of the AD subnet created in the new VNET
sqlSubnet The address range of the SQL subnet created in the new VNET
spSubnet The address range of the SP subnet created in the new VNET
adNicIPAddress The IP address of the new AD VM
adminUsername The name of the Administrator of the new VM and Domain
adminPassword The password forthe Administrator account of the new VM and Domain
adVMSize The size of the AD VM Created
sqlVMSize The size of the SQL VM Created
spVMSize The size of the VM Created
domainName The FQDN of the AD Domain created
sqlServerServiceAccountUserName The SQL Server Service account name
sqlServerServiceAccountPassword The SQL Server Service account password
sharePointSetupUserAccountUserName The Sharepoint Setup account name
sharePointSetupUserAccountPassword The Sharepoint Setup account password
sharePointFarmAccountUserName The Sharepoint Farm account name
sharePointFarmAccountPassword The Sharepoint Farm account password
sharePointFarmPassphrasePassword The Sharepoint Farm Passphrase
spSiteTemplateName The Sharepoint Content Site Template Name
spDNSPrefix The DNS Prefix for the SharePoint Public IP Address
baseUrl URL to acquire other templates
spPublicIPNewOrExisting Indicates whether the Sharepoint farm's IP is new or existing
spPublicIPRGName Resource Group containing existing public IP for Sharepoint
sppublicIPAddressName Name of existing public IP resource for Sharepoint
storageAccountNamePrefix Name prefix of the new storage account created to store the VMs disks
storageAccountType The type of the Storage Account created

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/sharepoint-three-vm/mainTemplate.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/sharepoint-three-vm/mainTemplate.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt