Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create a Service Bus Topic with Subscription and SQL Filter

Senast uppdaterad: 2021-05-11

This template creates a Service Bus Namespace and Topic with a Subscription using a SQL Filter expression to recieve only the messages that match the defined SQL Filter Expression.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
serviceBusNamespaceName Name of the Service Bus Namespace
serviceBusTopicName Name of the Service Bus Topic
serviceBusTopicSubscriptionName Name of the Service Bus Topic Subscription
serviceBusTopicSubscriptionSqlFilter The SQL Filter of the Service Bus Topic Subscription
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.servicebus/servicebus-topic-subscription-sqlfilter/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.servicebus/servicebus-topic-subscription-sqlfilter/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt