Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create a Service Bus namespace and queue authorization rule

Senast uppdaterad: 2021-07-09

This template enables you to deploy a Service Bus Standard namespace, and authorization rules for both the namespace and a queue.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
serviceBusNamespaceName Name of the Service Bus namespace
namespaceAuthorizationRuleName Name of the Namespace AuthorizationRule
serviceBusQueueName Name of the Queue
queueAuthorizationRuleName Name of the Queue AuthorizationRule
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.servicebus/servicebus-create-authrule-namespace-and-queue/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.servicebus/servicebus-create-authrule-namespace-and-queue/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt