Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploy a 5 Node Secure Cluster

Senast uppdaterad: 2022-05-16

This template allows you to deploy a secure 5 node Service Fabric Cluster running Windows Server 2019 Datacenter on a Standard_D2_v2 Size VMSS.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Location of the Cluster
clusterName Name of your cluster - Between 3 and 23 characters. Letters and numbers only
adminUsername Remote desktop user Id
adminPassword Remote desktop user password. Must be a strong password
vmImagePublisher VM image Publisher
vmImageOffer VM image offer
vmImageSku VM image SKU
vmImageVersion VM image version
loadBalancedAppPort1 Input endpoint1 for the application to use. Replace it with what your application uses
loadBalancedAppPort2 Input endpoint2 for the application to use. Replace it with what your application uses
certificateStoreValue The store name where the cert will be deployed in the virtual machine
certificateThumbprint Certificate Thumbprint
sourceVaultResourceId Resource Id of the key vault, is should be in the format of /subscriptions/<Sub ID>/resourceGroups/<Resource group name>/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/<vault name>
certificateUrlValue Refers to the location URL in your key vault where the certificate was uploaded
clusterProtectionLevel Protection level.Three values are allowed - EncryptAndSign, Sign, None. It is best to keep the default of EncryptAndSign, unless you have a need not to
nt0InstanceCount Instance count for node type
nodeDataDrive The drive to use to store data on a cluster node.
nodeTypeSize The VM size to use for cluster nodes.
tenantId (ingen beskrivning är tillgänglig)
clusterApplication (ingen beskrivning är tillgänglig)
clientapplication (ingen beskrivning är tillgänglig)

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.servicefabric/service-fabric-secure-cluster-5-node-1-nodetype/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.servicefabric/service-fabric-secure-cluster-5-node-1-nodetype/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt