Deploy a 5 Node Service Fabric Cluster to an OMS workspace

Senast uppdaterad: 2017-04-25

This template allows you to deploy a 5 node Service fabric Cluster, an OMS Workspace, add the storage account to the workspace and enable the Service Fabric Gallery solution

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
clusterName Name of your cluster - Between 3 and 23 characters. Letters and numbers only
subnet0Prefix Specify the subnet prefix
computeLocation Select the location for your SF resources
publicIPAddressType Select the IP allocation for the public IP address
adminUsername Remote desktop user Id
adminPassword Remote desktop user password. Must be a strong password
addressPrefix specify vNet address prefix
dnsName DNS name for your Service Fabric Cluster endpoint
overProvision true or false
vmNodeType0Name Specify type name
omsWorkspacename Name of your OMS Log Analytics Workspace
omsRegion Specify the Azure Region for your OMS workspace

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/service-fabric-oms/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/service-fabric-oms/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt