Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create A Security Automation for a Recommendation

Senast uppdaterad: 2021-05-12

This template allows you to create an Azure Security Center Automation which triggers an empty logic app, which will be triggered by a specific Security Center Recommendation and unhealthy state

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
automationName (ingen beskrivning är tillgänglig)
location Location for the automation
logicAppName (ingen beskrivning är tillgänglig)
logicAppResourceGroupName (ingen beskrivning är tillgänglig)
subscriptionId The Azure resource GUID id of the subscription
assessmentSettings The object used for deploying the automation

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.security/securitycenter-create-automation-for-specific-recommendations/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.security/securitycenter-create-automation-for-specific-recommendations/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt