Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

SAP LaMa template for SAP NetWeaver application server

Senast uppdaterad: 2021-05-14

This template deploys a virtual machine and installs the required applications to use this virtual machine for SAP LaMa. The template also creates the required disk layout. For more information about managing Azure virtual machines with SAP LaMa, see https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/workloads/sap/lama-installation.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
sapSystemId SAP System ID.
computerName The computer name. This parameter is also used as virtual machine name. It is required if you want to deploy this template using SAP LaMa.
osType The type of the operating system you want to deploy.
dbType The type of the database. If you select SQL Server, you can provide the path to the ODBC driver which is then automatically installed.
sapSystemSize The size of the SAP System you want to deploy.
adminUsername Username for the virtual machine.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine.
adminPasswordOrKey Password or ssh key for the Virtual Machine.
subnetId The id of the subnet you want to use.
deployEmptyTarget You can deploy an empty target if you want to use the virtual machine as a target for an instance relocate or similar. In this case, no additional disks or IP configurations are attached.
sapArtifactsLocation The location of the SAR archives. The location should contain archives for SAPCAR, SAP Host Agent, SAPACEXT, Microsoft Visual C++ Redistributable and the Microsoft ODBC driver for SQL Server.
sapArtifactsLocationSasToken The sasToken required to access sapArtifactsLocation.
sapcarFilename The filename for the sapcar application that matches the operating system you deploy. sapcar is used to extract the archives you provide in other parameters.
sapHostAgentArchiveFilename The filename of the SAP Host Agent archive. SAP Host Agent is deployed as part of this template depoyment.
sapacExtArchiveFilename The filename of the SAP Adaptive Extensions. SAP Note 2343511 lists the minimum patch level required for Azure.
vcRedistFilename The filename of the VC Runtime that is required to install the SAP Adaptive Extensions. This parameter is only required for Windows.
odbcDriverFilename The filename of the ODBC driver you want to install. Only Microsoft ODBC driver for SQL Server is supported.
sapadmPassword The password for the sapadm user.
sapadmId The Linux User Id of the sapadm user. Not required for Windows.
sapsysGid The Linux group id of the sapsys group. Not required for Windows.
availabilityZone Zone number. Set to 0 if you do not want to use Availability Zones
location Location for all resources
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sap/sap-lama-apps/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sap/sap-lama-apps/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt