Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploy a Storage Account for SAP ILM Store

Senast uppdaterad: 2021-10-28

The Microsoft Azure Storage Account can now be used as a ILM Store to persist the Archive files and attachments from an SAP ILM system. An ILM Store is a component which fulfills the requirements of SAP ILM compliant storage systems. One can store archive files in a storage media using WebDAV interface standards while making use of SAP ILM Retention Management rules. For more information about SAP ILM Store, refer to the SAP Help Portal .

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
azureADAppPrincipalID Principal ID of the Azure Active Directory Application
newOrExistingRole Use an existing Role or create a new custom Role Definition
existingRoleID Role ID of an existing Role Definition
customRoleName Role name for the new Custom Role Definition
storageAccountName Name of the Storage Account
location Location of the Storage Account
storageSKUName Azure Storage Redundancy and Replication
storageSKUTier Performance tiers for block blob storage
storageKind Type of storage account
accessTier Access tiers for Azure Blob Storage

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sap/sap-ilm-store/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sap/sap-ilm-store/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt