Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Evidian SafeKit Farm Cluster

av d6p
Senast uppdaterad: 2021-07-13

This template deploys a load balancing cluster with failover on 2 to 4 Windows or Linux VMs in different availability zones

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
OS Operating System to install
clusterNodes number of VM nodes to create
vmSize the VM size for all nodes
adminUser User for the Virtual Machines.
adminPassword Password for the Virtual Machines.
VIPDnsLabel Public VIP dns label. VIP fqdn will be like <vipdnslabel>.<location>.cloudapp.azure.com and must be globally unique.
VMDnsPrefix Public VM IP dns label prefix. VM fqdn will be like <vmdnsprefix>vm<i>.<location>.cloudapp.azure.com and must be unique.
location resources location (region must support Availability Zones)
safekitFileUri url of SafeKit package (optional, default to the appropriate Evidian website url).
_artifactsLocation base URL of deployment resources (template,subtemplates,scripts)
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/safekit/safekit-cluster-farm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/safekit/safekit-cluster-farm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av d6p