Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Route table with routes

Senast uppdaterad: 2021-10-05

This template creates a Route Table with routes

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
routeTableName Route table name
location Route table location
disableBgpRoutePropagation Disable the routes learned by BGP on the route table
routes Array containing routes. For properties format refer to https://docs.microsoft.com/en-us/azure/templates/microsoft.network/routetables?tabs=bicep#routepropertiesformat
enableDeleteLock Enable delete lock

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/route-table-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/route-table-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt