Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create a Route Server in a New Subnet

Senast uppdaterad: 2021-10-22

This template deploys a Route Server into a subnet named RouteServerSubnet.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vnetName Name of new or existing vnet to which Azure Route Server should be deployed.
vnetIpPrefix IP prefix for available addresses in vnet address space.
vnetNew_or_Existing Specify whether to provision new vnet or deploy to existing vnet.
routeServerSubnetIpPrefix Route Server subnet IP prefix MUST be within vnet IP prefix address space.
publicIpNew_or_Existing Specify whether to provision new standard public IP or deploy using existing standard public IP.
publicIpName Name of the standard Public IP used for the Route Server
firstRouteServerName Name of Route Server.
routeServerBgpConnectionName Name of BGP connection.
peerAsn Peer ASN connecting to.
peerIp Peer IP connecting to.
location Azure region for Route Server and virtual network.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/route-server/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/route-server/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt