Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

ROS on Azure with Windows VM

Senast uppdaterad: 2021-05-07

This template creates a Windows VM and installs the ROS into it using the CustomScript extension.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Location for all resources.
projectName Specifies a name for generating resource names.
virtualMachineSize The virtual machine size.
vmImage The virutal machine image base.
adminUsername User name for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
pipelineProvider The continuous integration provider to register.
vstsAccount The Visual Studio Team Services account name, that is, the first part of your VSTSAccount.visualstudio.com
vstsPersonalAccessToken The personal access token to connect to VSTS
vstsPoolName The Visual Studio Team Services build agent pool for this build agent to join. Use 'Default' if you don't have a separate pool.
enableAutologon Enable autologon to run the build agent in interactive mode that can sustain machine reboots.<br>Set this to true if the agents will be used to run UI tests.
githubRepo The github account and repo alias.
githubPersonalAccessToken The personal access token to connect to GitHub.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/ros/ros-vm-windows/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/ros/ros-vm-windows/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av Microsoft IoT