Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Resource Graph Shared Query - Count OS

Senast uppdaterad: 2022-05-13

This template deploys an Azure Resource Graph shared query. The shared query counts all virtual machine resources and summarizes by the OS type. A shared query can be pinned to a dashboard or converted to a supported visualization such as a bar or pie chart.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
queryName The name of the shared query.
queryCode The Azure Resource Graph query to be saved to the shared query.
queryDescription The description of the saved Azure Resource Graph query.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/resourcegraph-sharedquery-countos/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/resourcegraph-sharedquery-countos/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt