Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create two geo-replicated caches in a Virtual Network

Senast uppdaterad: 2021-04-29

This template shows how to deploy two Premium tier Azure Cache for Redis instances into separate Virtual Networks and link them with geo-replication.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location The location of the existing primary virtual network and new primary cache.
existingPrimaryVirtualNetworkResourceGroupName The name of the resource group of the existing primary virtual network.
existingPrimaryVirtualNetworkName The name of the existing primary virtual network.
existingPrimaryCacheSubnetName The name of the existing primary cache subnet.
newPrimaryCacheName The name of the new primary cache.
secondaryLocation The location of the existing secondary virtual network and new secondary cache.
existingSecondaryVirtualNetworkResourceGroupName The name of the resource group of the existing secondary virtual network.
existingSecondaryVirtualNetworkName The name of the existing secondary virtual network.
existingSecondaryCacheSubnetName The name of the existing secondary cache subnet.
newSecondaryCacheName The name of the new secondary cache.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cache/redis-vnet-geo-replication/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cache/redis-vnet-geo-replication/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt