Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create Premium Redis Cache deployed into a Virtual Network

Senast uppdaterad: 2021-11-17

This template shows how to deploy a premium Azure Redis Cache instance into an existing Virtual Network

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location The location of the existing Virtual Network and for the new Redis Cache.
redisCacheName The name of the Azure Redis Cache to create.
redisCacheCapacity The size of the new Azure Redis Cache instance. Valid capacity combinations are (P1..P5).
existingVirtualNetworkResourceGroupName The resource group of the existing Virtual Network.
existingVirtualNetworkName The name of the existing Virtual Network.
existingSubnetName The name of the existing subnet.
enableNonSslPort Set to true to allow access to redis on port 6379, without SSL tunneling (less secure).
minimumTlsVersion The minimum allowed TLS version.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cache/redis-premium-vnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cache/redis-premium-vnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt