Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create Premium Redis Cache with data persistence

Senast uppdaterad: 2021-09-23

This template shows how to configure persistence in a premium Azure Redis Cache instance.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
redisCacheName Specify the name of the Azure Redis Cache to create.
storageAccountName Name of the storage account.
location The location of the Redis Cache. For best performance, use the same location as the app to be used with the cache.
redisCacheSKU Specify the pricing tier of the new Azure Redis Cache.
redisCacheFamily Specify the family for the sku. C = Basic/Standard, P = Premium
redisCacheCapacity Specify the size of the new Azure Redis Cache instance. Valid values: for C (Basic/Standard) family (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6), for P (Premium) family (1, 2, 3, 4)
enableNonSslPort Specify a boolean value that indicates whether to allow access via non-SSL ports.
diagnosticsEnabled Specify a boolean value that indicates whether diagnostics should be saved to the specified storage account.
existingDiagnosticsStorageAccountId Specify an existing storage account for diagnostics.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cache/redis-premium-persistence/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cache/redis-premium-persistence/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt