The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Premium Redis Cache with clustering

Senast uppdaterad: 2021-06-21

This template shows how to configure clustering in a premium Azure Redis Cache instance.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
redisCacheName Specify the name of the Azure Redis Cache to create.
location Location of all resources
redisCacheSKU Specify the pricing tier of the new Azure Redis Cache.
redisCacheFamily Specify the family for the sku. C = Basic/Standard, P = Premium.
redisCacheCapacity Specify the size of the new Azure Redis Cache instance. Valid values: for C (Basic/Standard) family (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6), for P (Premium) family (1, 2, 3, 4)
enableNonSslPort Set to true to allow access to redis on port 6379, without SSL tunneling (less secure).
diagnosticsEnabled Specify a boolean value that indicates whether diagnostics should be saved to the specified storage account.
existingDiagnosticsStorageAccountId Specify an existing storage account for diagnostics. Must be in the same subscription.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cache/redis-premium-cluster-diagnostics/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cache/redis-premium-cluster-diagnostics/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt