Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create Daily Backup Policy for RS Vault to protect IaaSVMs

Senast uppdaterad: 2021-05-11

This template creates Recovery service vault and a Daily Backup Policy that can be used to protect classic and ARM based IaaS VMs.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vaultName Name of the Recovery Services Vault
policyName Name of the Backup Policy
scheduleRunTimes Times in day when backup should be triggered. e.g. 01:00 or 13:00. Must be an array, however for IaaS VMs only one value is valid. This will be used in LTR too for daily, weekly, monthly and yearly backup.
timeZone Any Valid timezone, for example:UTC, Pacific Standard Time. Refer: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg154758.aspx
instantRpRetentionRangeInDays Number of days Instant Recovery Point should be retained
dailyRetentionDurationCount Number of days you want to retain the backup
daysOfTheWeek Backup will run on array of Days like, Monday, Tuesday etc. Applies in Weekly retention only.
weeklyRetentionDurationCount Number of weeks you want to retain the backup
monthlyRetentionDurationCount Number of months you want to retain the backup
monthsOfYear Array of Months for Yearly Retention
yearlyRetentionDurationCount Number of years you want to retain the backup
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-daily-backup-policy-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-daily-backup-policy-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt