Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Backup Resource Manager VMs using Recovery Services vault

Senast uppdaterad: 2022-02-17

This template will use existing recovery services vault and existing backup policy, and configures backup of multiple Resource Manager VMs that belong to same resource group

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
existingVirtualMachinesResourceGroup Resource group where the virtual machines are located. This can be different than resource group of the vault.
existingVirtualMachines Array of Azure virtual machines. e.g. ["vm1","vm2","vm3"]
vaultName Name of the Recovery Services Vault
isNewVault Conditional parameter for New or Existing Vault
policyName Backup policy to be used to backup VMs. Backup POlicy defines the schedule of the backup and how long to retain backup copies. By default every vault comes with a 'DefaultPolicy' which canbe used here.
isNewPolicy Conditional parameter for New or Existing Backup Policy
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-backup-vms/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-backup-vms/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt