Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Backup existing IaasVM using Recovery Services

Senast uppdaterad: 2022-03-02

This template will use existing recovery services vault and existing backup policy, and configures protection of multiple classic and ARM based Azure IaasVMs.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
existingRecoveryServicesVaultName Name of the Existing Recovery Services Vault (Vault and VM to be protected must be in same GEO)
existingProtectionContainers Array of iaasvm protection containers. This will take different input for classic and ARM vms. e.g. iaasvmcontainer;iaasvmcontainerv2;my-resource-group;my-arm-vm for ARM vm and iaasvmcontainer;iaasvmcontainer;my-classic-vm;my-classic-vm for classic vm
existingProtectableItems Array of iaasvm protectable items. This will take different input for classic and ARM vms. e.g. vm;iaasvmcontainerv2;my-resource-group;my-arm-vm for ARM vm and vm;iaasvmcontainer;my-classic-vm;my-classic-vm for classic vm
existingSourceResourceIds Array of resourceid of iaasvm protectable items. Provide resourceids of each VMs for which you want to configure protection. e.g. /subscriptions/subscriptionid/resourceGroups/resourceGroupName/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/vmName
existingBackupPolicyName Name of existing Backup Policy in same Recovery Services Vault.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-backup-classic-resource-manager-vms/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-backup-classic-resource-manager-vms/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt