Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Update RDS certificates template

av Michael
Senast uppdaterad: 2021-06-09

This template configures certificates in RDS deployment

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vaultName Azure Key Vault name where the certificate is stored.
certificateName Name of the certificate in the Azure Key Vault.
applicationId AD application Id used to access the certificate.
applicationPassword AD application password.
tenantId Tenant Id for whom the Secure Principal account was created.
brokerVmName Name of the RD Connection Broker VM resource in the deployment (the configure certificates script is executed on this VM).
existingDomainName The FQDN of the AD domain
existingAdminUsername Name of the domain account with administrative priviledges in the RDS deployment
existingAdminPassword The password for the administrator account of the new VM and the domain
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/rds/rds-update-certificate/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/rds/rds-update-certificate/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av Michael