Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

RDS Gateway High Availability deployment

Senast uppdaterad: 2021-06-09

This template provides high availability to RD Gateway and RD Web Access servers in an existing RDS deployment

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
dnsLabelPrefix Unique public DNS prefix for the deployment. The fqdn will look something like '<dnsname>.westus.cloudapp.azure.com'. Up to 62 chars, digits or dashes, lowercase, should start with a letter: must conform to '^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$'.
loadBalancer The Loadbalancer name must match from the RDS deployment. And default value taken by template is loadbalancer.
backendAddressPools The backendAddressPools name must match from the RDS deployment. And default value taken by template is LBBAP.
gw-AvailabilitySet The gw-availabilityset name must match from the RDS deployment. And default value taken by template is gw-availabilityset.
adDomainName The FQDN of the AD domain
adminUsername The name of the administrator of the new VM and the domain. Exclusion list: 'administrator
adminPassword The password for the administrator account of the new VM and the domain
numberOfWebGwInstances Number of RD Gateway instances
brokerServer FQDN for Broker Server
WebURL This is RD Gateway external FQDN. This shall be picked from existing basic RDS deploment.
domainNetbios Netbios Name for Domain
imageSKU Windows server SKU
vmSize Size for the new RD Gateway VMs
existingVnet The vnet name of AD domain. For example johnvnet1
existingSubnet The subnet name of AD domain. For example johnsubnet1
existingVnetResourceGroup The name of the resourceGroup for the vnet
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/rds/rds-deployment-ha-gateway/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/rds/rds-deployment-ha-gateway/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt