Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

RBAC - Create Managed Identity Access on Azure Maps account

Senast uppdaterad: 2021-04-29

This template creates a Managed Identity and assigns it access to an a created Azure Maps account.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location location for the the resources to deploy.
userAssignedIdentityName the name of the Managed Identity resource.
mapsAccountName the name of the Azure Map Account
guid Input string for new GUID associated with assigning built in role types

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.authorization/rbac-managedidentity-maps/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.authorization/rbac-managedidentity-maps/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt