Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

RBAC - Grant Built In Role Access for multiple existing VMs in a Resource Group

Senast uppdaterad: 2021-05-18

This template grants applicable role based access to multiple existing VMs in a Resource Group

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
principalId Principal ID associated with the subscription ID.
builtInRoleType Built In Role Type for the Virtual Machine
virtualMachineName1 Names of the virtual machine 1.
virtualMachineName2 Names of the virtual machine 2.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.authorization/rbac-builtinrole-multiplevms/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.authorization/rbac-builtinrole-multiplevms/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt