Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Qlik Sense Enterprise single node

Senast uppdaterad: 2021-05-21

This template provisions a single node Qlik Sense Enterprise site. Bring your own license.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
virtualMachineName Name of virtual machine to create. Has to be unique in subscription.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
qlikSenseVersion Version of Qlik Sense to provision.
qlikSenseServiceAccount User to run the Qlik Sense services.
qlikSenseServiceAccountPassword Password for the Qlik Sense service account.
qlikSenseRepositoryPassword Password for the Qlik Sense Repository user.
qlikSenseSerial Password for the Qlik Sense Repository user. Replace with your license details to license server during provisioning.
qlikSenseControl Control key for Qlik Sense license. Replace with your license details to license server during provisioning.
qlikSenseOrganization Organization owner of license. Replace with your license details to license server during provisioning.
qlikSenseName Name of licensed organization. Replace with your license details to license server during provisioning.
virtualMachineSize Size of VM to be created. Recommended start size is Standard_DS3_V2
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/qlik/qlik-sense-enterprise/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/qlik/qlik-sense-enterprise/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt