The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create new Ubuntu VM pre-populated with Puppet Agent

Senast uppdaterad: 2019-05-03

This template creates a Ubuntu VM and installs the Puppet Agent into it using the CustomScript extension.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmSize Size of vm, e.g: Standard_D2
username Username for the Virtual Machine, e.g: joetheadmin.
newStorageAccountName Unique DNS prefix for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
dnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
pupmstrFQDN FQDN of your PE box, e.g: pupmstr.cloudapp.net
pupmstrIP IP of your PE box, e.g: 192.168.1.1
pupmstrInternalFQDN Internal FQDN of your PE box, e.g: pupmstr.pupmstr.d6.internal.cloudapp.net. Get it from node requests page in PE Console.
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/puppet-agent-linux/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/puppet-agent-linux/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt