Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Application Gateway with internal API Management and Web App

Senast uppdaterad: 2021-12-01

Application Gateway routing Internet traffic to a virtual network (internal mode) API Management instance which services a web API hosted in an Azure Web App.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location The Azure region for the specified resources.
apiManagementPublisherName A unique name for the API Management service. The service name refers to both the service and the corresponding Azure resource. The service name is used to generate a default domain name: <name>.azure-api.net.
apiManagementPublisherEmailAddress The email address to which all the notifications from API Management will be sent.
apiManagementSku The API Management SKU.
apiManagementCustomDnsName A custom domain name to be used for the API Management service.
apiManagementPortalCustomHostname A custom domain name for the API Management service developer portal (e.g., portal.consoto.com).
apiManagementProxyCustomHostname A custom domain name for the API Management service gateway/proxy endpoint (e.g., api.consoto.com).
apiManagementManagementCustomHostname A custom domain name for the API Management service management portal (e.g., management.consoto.com).
apiManagementPortalCertificatePassword Password for corresponding to the certificate for the API Management custom developer portal domain name.
apiManagementPortalCustomHostnameBase64EncodedCertificate Used by Application Gateway, the Base64 encoded PFX certificate corresponding to the API Management custom developer portal domain name.
apiManagementProxyCertificatePassword Password for corresponding to the certificate for the API Management custom proxy domain name.
apiManagementProxyCustomHostnameBase64EncodedCertificate Used by Application Gateway, the Base64 encoded PFX certificate corresponding to the API Management custom proxy domain name.
apiManagementManagementCertificatePassword Password for corresponding to the certificate for the API Management custom management domain name.
apiManagementManagementCustomHostnameBase64EncodedCertificate Used by Application Gateway, the Base64 encoded PFX certificate corresponding to the API Management custom management domain name.
applicationGatewayTrustedRootBase64EncodedCertificate Used by Application Gateway, the Base64 encoded CER/CRT certificate corresponding to the root certificate for Application Gateway.
useWellKnownCertificateAuthority Flag to indicate if certificates used by Application Gateway were signed by a public Certificate Authority.
vnetAddressPrefix The virtual network IP space to use for the new virutal network.
subnetAppServiceIntAddressPrefix The IP space to use for the subnet for Azure App Service regional virtual network integration.
subnetPrivateEndpointAddressPrefix The IP space to use for the subnet for private endpoints.
subnetApiManagementAddressPrefix Address prefix for the api subnet.
subnetApplicationGatewayAddressPrefix Address prefix for the gateway subnet.
webAppSkuName SKU name, must be minimum P1v2

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/private-webapp-with-app-gateway-and-apim/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/private-webapp-with-app-gateway-and-apim/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt