Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Private Endpoint example

Senast uppdaterad: 2022-04-26

This template shows how to create a private endpoint pointing to Azure SQL Server

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
sqlAdministratorLogin The administrator username of the SQL logical server
sqlAdministratorLoginPassword The administrator password of the SQL logical server.
vmAdminUsername Username for the Virtual Machine.
vmAdminPassword Password for the Virtual Machine. The password must be at least 12 characters long and have lower case, upper characters, digit and a special character (Regex match)
VmSize The size of the VM
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/private-endpoint-sql/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/private-endpoint-sql/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt