Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create a PowerBI Workspace Collection using a template

Senast uppdaterad: 2021-04-29

This template creates a PowerBI Workspace Collection

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
powerbiWorkspaceName A unique name for the PowerBI workspace collection. It should match with the following regular expression: ^(?:[a-zA-Z0-9]+-?)+$ or it will raise an error.
sku provide the sku for powerbi workspace collection.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.powerbi/powerbi-workspace-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.powerbi/powerbi-workspace-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av zechariahks