Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create a Power BI Embedded capacity

Senast uppdaterad: 2021-05-12

This template creates a Power BI capacity in Azure, which simplifies how ISVs and developers use Power BI capabilities with embedded analytics.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
name The capacity name, which is displayed in the Azure portal and the Power BI admin portal
location The location where Power BI is hosted for your tenant
sku The pricing tier, which determines the v-core count and memory size for the capacity
admin A user within your Power BI tenant, who will serve as an admin for this capacity

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.powerbidedicated/power-bi-embedded/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.powerbidedicated/power-bi-embedded/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt