Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create a Point-to-Site Gateway

Senast uppdaterad: 2021-05-11

This template allows you to create a Point-to-Site connection using VirtualNetworkGateways

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
virtualNetworkName Name of the VNet.
vnetAddressPrefix Address space for the VNet.
gatewaySubnetPrefix The prefix for the GatewaySubnet where the VirtualNetworkGateway will be deployed. This must be at least /29.
gatewayPublicIPName The name of the PublicIP attached to the VirtualNetworkGateway.
gatewayName The name of the VirtualNetworkGateway.
gatewaySku The Sku of the Gateway. This must be one of Basic, Standard or HighPerformance.
vpnClientAddressPoolPrefix The IP address range from which VPN clients will receive an IP address when connected. Range specified must not overlap with on-premise network.
clientRootCertName The name of the client root certificate used to authenticate VPN clients. This is a common name used to identify the root cert.
clientRootCertData Client root certificate data used to authenticate VPN clients.
revokedCertName The name of revoked certificate, if any. This is a common name used to identify a given revoked certificate.
revokedCertThumbprint Thumbprint of the revoked certificate. This would revoke VPN client certificates matching this thumbprint from connecting to the VNet.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/point-to-site/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/point-to-site/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt