Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Orchard CMS Video Portal Web App

Senast uppdaterad: 2021-06-14

This template provides a easy way to deploy Orchard CMS on Azure App Service Web Apps with the Azure Media Services module enabled and configured.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
appName Name for the Azure Web App (.azurewebsites.net)
dbAdministratorLogin Make sure your login name meets the following requirements - It's a SQL Identifier, and not a typical system name (like admin, administrator, sa, root, dbmanager, loginmanager, etc.), or a built-in database user or role (like dbo, guest, public, etc.). Make sure your name doesn't contain whitespaces, unicode characters, or nonalphabetic characters, and that it doesn't begin with numbers or symbols.
dbAdministratorLoginPassword Database admin user password
nonAdminDatabaseUserName Non-admin database user. Make sure your login name meets the following requirements - It's a SQL Identifier, and not a typical system name (like admin, administrator, sa, root, dbmanager, loginmanager, etc.), or a built-in database user or role (like dbo, guest, public, etc.). Make sure your name doesn't contain whitespaces, unicode characters, or nonalphabetic characters, and that it doesn't begin with numbers or symbols.
nonAdminDatabasePassword Non-admin Database User password
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/orchard/orchard-cms-video-portal/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/orchard/orchard-cms-video-portal/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt