Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Openshift Container Platform 4.3

Senast uppdaterad: 2021-05-14

Openshift Container Platform 4.3

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
_artifactsLocation The base URL where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken Token for the base URL where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
location Region where the resources should be created in
clusterName Cluster resources prefix
dnsZone Domain name created with the App Service
dnsZoneRG Resource Group that contains the domain name
fipsEnabled Enable FIPS encryption
privateOrPublicEndpoints Public or private facing endpoints
newOrExistingNetwork Deploy in new cluster or in existing cluster. If existing cluster, make sure the new resources are in the same zone
existingVnetResourceGroupName Resource Group for Existing Vnet.
virtualNetworkName Name of new or existing virtual network
virtualNetworkCIDR VNet Address Prefix. Minimum address prefix is /16
masterSubnetName Name of new or existing master subnet
masterSubnetPrefix Master subnet address prefix
workerSubnetName Name of new or existing worker subnet
workerSubnetPrefix Worker subnet address prefix
bastionSubnetName Name of new or existing bastion subnet
bastionSubnetPrefix Worker subnet address prefix
singleZoneOrMultiZone Deploy to a Single AZ or multiple AZs
bastionVmSize Bastion Host VM size. Use VMs with Premium Storage support only.
masterVmSize OpenShift Master VM size. Use VMs with Premium Storage support only.
workerVmSize OpenShift Node VM(s) size. Use VMs with Premium Storage support only.
masterInstanceCount Number of OpenShift masters.
workerInstanceCount Number of OpenShift nodes
storageOption (ingen beskrivning är tillgänglig)
pxSpecUrl Portworx Spec URL. See README on how to generate the URL
dataDiskSize Size of Datadisk in GB for NFS storage
enableNfsBackup Enable Backup on NFS node
adminUsername Administrator username on all VMs and first user created for OpenShift login
openshiftUsername User created for OpenShift login
openshiftPassword Password for OpenShift login
sshPublicKey SSH public key for all VMs
pullSecret Pull Secret json or reference to keyvault pull secret is stored
aadClientId Azure AD Client ID
aadClientSecret Azure AD Client Secret

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/openshift/openshift-container-platform/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/openshift/openshift-container-platform/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt