Deploy Ubuntu VM with Open JDK and Tomcat

Senast uppdaterad: 2015-04-06

Kostnadsuppskattning

$15.0177

Beräknad kostnad per månad

Se hur beräkningen gick till och anpassa efter dina behov

Priskalkylator

This template allows you to create a Ubuntu VM with OpenJDK and Tomcat. Currently custom script file is pulled temporarily from https link on raw.githubusercontent.com/snallami/templates/master/ubuntu/java-tomcat-install.sh. Once the VM is successfully provisioned, tomcat installation can be verified by accessing the http link :8080/

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
javaPackageName (ingen beskrivning är tillgänglig)
tomcatPackageName (ingen beskrivning är tillgänglig)
newStorageAccountName Name of the Storage Account
adminUserName (ingen beskrivning är tillgänglig)
adminPassword (ingen beskrivning är tillgänglig)
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmDnsName (ingen beskrivning är tillgänglig)

Använda mallen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/openjdk-tomcat-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell
Kommandoraden
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/openjdk-tomcat-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt