Openchain Validator (single-node)

Senast uppdaterad: 2016-01-11

Kostnadsuppskattning

$15.0177000000

Beräknad kostnad per månad

Se hur beräkningen gick till och anpassa efter dina behov

Priskalkylator

This template creates a single-node Openchain validator node. The endpoint is exposed over HTTP so it is only recommended for testing and development purposes. Openchain is a Blockchain technology stack suited for organizations wishing to issue and manage digital assets in a robust, secure and scalable way. See openchain.org for more information.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
storageAccountNamePrefix Unique DNS Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
vmSize The size of the virtual machines used when provisioning the node.
openchainVersion The version of Openchain to deploy.
openchainAdminKey The address of the administrator of the Openchain instance.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Openchain instance.
openPermissions If True, anyone can join the ledger after generating a key pair. If False, users must be granted permission to transact on the ledger (except for the admin).

Använda mallen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/openchain-blockchain-coinprism/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell
Kommandoraden
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/openchain-blockchain-coinprism/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt