Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

OpenCanvas-LMS

Senast uppdaterad: 2021-05-05

This template deploys OpenCanvas on Ubuntu 16.04

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminVMUsername User name for the Virtual Machine.
dnsNameForPublicIP Globally unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
smtpEmail Provide SMTP Email.
postgresPassword Provide Password for the Postgres.
adminLoginEmail Provide Admin Email for Open Canvas.
adminLoginPassword Provide Admin Password for for Open Canvas.
adminAccountName Provide Admin Account Name.
lms_stat_coll Provide lms stat coll.
smtp_type Provide SMTP Type.
smtp_port Provide SMTP Port.
smtp_pass Provide lms SMTP Password.
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
vmSize Virtual Machine Size.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/opencanvas/opencanvas-lms/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/opencanvas/opencanvas-lms/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt