Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

OMS VMM Analytics

Senast uppdaterad: 2021-05-24

Provides a single view of the jobs' status across multiple VMM instances that helps you gain insight about the health & performance of these jobs.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
workspaceName Specify the name of the OMS workspace
location Specify the region for all resources
pricingTier Specify the pricing tier
automationName Specify the name of the Azure Automation account
automationRegion Specify the region of the Azure Automation account
vmmServers Specify the comma seperated list of the on-prem VMM server(s)

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-vmm-analytics/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-vmm-analytics/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt