The Azure Quickstart templates are currently available in English

OMS Service Bus Solution

Senast uppdaterad: 2017-05-08

Monitors Azure Service Bus instances

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
omsWorkspaceName Specify the name of your existing OMS Automation account to store the configuration
workspaceRegion Specify the region for your OMS workspace
omsSku Select the SKU for your workspace
omsAutomationAccountName Specify the name of your Automation Account
automationRegion Specify region for your automation account
jobGuid GUID for the schedule creation - create a unique before deploy

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/oms-servicebus-solution/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/oms-servicebus-solution/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt