Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

OMS Solution - Hyper-V Replica

Senast uppdaterad: 2021-07-13

A template for creating an OMS solution to monitor Hyper-V replica.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
workspaceName The name of your OMS Log Analytics workspace.
workspaceRegion The region of your OMS Log Analytics workspace.
automationAccountName The name of the Automation account to use. If this account exists, check the pricing tier and tags to make sure they match the exisitng account.
automationRegion The region the Automaiton account is located in.
automationPricingTier The pricing tier for the Automation account.
onPremisesRunAsUserName The username for the Account That Has Access To The On-Premises servers.
onPremisesRunAsPassword The password for the Account That Has Access To The On-Premises servers.
workSpaceID The Work Space ID for your OMS workspace.
workSpacePrimaryKey The Work Space Primary Key for your OMS workspace.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-hyperv-replica-solution/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-hyperv-replica-solution/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt