Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Add an existing storage account to OMS

Senast uppdaterad: 2021-06-11

This template adds a storage account into OMS Log Analytics and select multiple tables for ingestion.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
omsWorkspaceName Specify name of your OMS workspace
location Select OMS region
existingStorageAccountName Specify the name of the existing storage account to add to OMS
existingStorageAccountResourceGroupName Resource group containing the storage account
table Select the table to add to OMS

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-existing-storage-account/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-existing-storage-account/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt