Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

OMS - Azure Resource Usage Solution

Senast uppdaterad: 2021-06-09

Solution brings billing infortmation about Azure Resources into OMS. Cost of resources can be displayed in different currency and locale.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
omsLogAnalyticsWorkspaceName Create a new or use an existing log analytics workspace.
omsLogAnalyticsRegion Specify the Azure Region for your new or existing OMS workspace
omsLogAnalyticsSku Specify the SKU for Log Analytics
omsAutomationAccountName Use an existing Automation account or create a new
omsAutomationRegion Specify the Azure Region for your OMS Automation Account
omsDataIngestionFrequency Specify the Azure Usage data retrieval frequency
currency Specify the Azure Billing Currency
regionInfo Specify region for Azure BillingSee https://github.com/Azure/azure-content-nlnl/blob/master/articles/billing-countries-and-currencies.md for details.
locale Specify locale for Azure Billing. See https://github.com/Azure/azure-content-nlnl/blob/master/articles/billing-countries-and-currencies.md for details.
offerDurableId Specify the Azure Offer ID available in subscription details from Azure Portal
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
ingestSchedulerGuid GUID for the schedule creation - create a unique before deploy

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-azure-resource-usage-solution/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/oms-azure-resource-usage-solution/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av Volkan Coskun